Comunicat de presa – Concurs ANCI ocuparea pe perioada determinata a 3 posturi constractuale

Comunicat de presa – Concurs ANCI ocuparea pe perioada determinata a 3 posturi constractuale

 

ANCSI organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a 3 posturi contractuale cu timp partial „Expert in cercetare cu experientain activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologica” – SIPOCA27

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintificasi Inovare – ANCSI  organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a :

3 posturi contractuale vacante cu timp partial – Expert in cercetare cu experientain activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologicain cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitatii Administrative a ANCSI de implementare a unor actiuni stabilite in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”.

Conditii Generale:

Pentru ocuparea unui post vacant candidatiitrebuie saindeplineasca urmatoarele conditiile generale, respectiv:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;- se verifica la interviu
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedicainfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs al candidatilor trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • Cererea de inscriere la concursul deselectie,
 • Copiile documentelor care atesta vechimea in munca/specialitate,
 • Copia actului de identitate/certificat de casatorie sau alte documente care sa ateste numele care apare pe diplome.
 • Copiile diplomelor de studii si a altor documente care atesta specializari corelate cu cerintele postului pe care se aplica;
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, cu mentiunea ”APT PENTRU POST”
 • Curriculum vitae in format Europass, cf.
  , datat si semnat
 • O declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca nu are antecedente penale care sail faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,
 • O declaratie pe proprie raspundere a candidatului ca nu a incalcat normele de eticasi deontologie profesionalain domeniul CDI,
  .

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar in xerocopie pentru certificarea conformitatii cu originalul.

Conditii specifice:

Expertul in cercetare cu experientain activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologica– pentru indeplinirea Rezultatului R2.3 Ghid al aplicarii normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal3 posturi (8 luni, norma de lucru 4 h/zi):

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta(constituie avantaj studiile si diplomele de masterat [1] sau doctorat), (1 punct + 1 punct + 2 puncte)
 • vechime in munca de minim 10 ani, intr-o entitate parte din sistemul national de cercetare-dezvoltare, (2 puncte) – cadru didactic universitar/cercetator stiintific
 • Experientain utilizarea si/sau dezvoltarea cadrului legal in vigoare din domeniul CDI, (2 puncte)
 • Experienta ca membru al unuia dintre organismele consultative pentru cercetare (CNCIS/CNCS, CCCDI, Consiliul pentru Inovare), sau comisii permanente de specialitate ale acestora, minim 2 ani, (4 puncte)
 • Constituie un avantaj participarea la evaluarea de proiecte CDI, (3 puncte)
 • Bune abilitati de comunicare in limba engleza, (1 punct)
 • Nu a incalcat normele de eticasi deontologie profesionalain domeniul CDI, (1 punct).

Atributii generale

Expertul in cercetare cu experientain activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologica va desfasura urmatoarele activitati:

 • analizeaza cadrul legal national si bunele practici la nivel international pentru certificarea activitatilor de CD ale agentilor economici,
 • coordoneazasi contribuie la elaborarea metodologiei de evaluare si a ghidului expertului evaluator,
 • coordoneazasi contribuie la elaborarea ghidului pentru solicitantul de servicii de expertizare a activitatilor de CD,
 • face parte din echipa care piloteaza metodologia de expertizare pentru 3 (trei) agenti economici, pentru care intocmeste un raport al modului in care a decurs acest proces, precum si propuneri de imbunatatire, daca este cazul.

Bibliografie:

 • OG 57/2002 privind cercetarea stiintificasi dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • HG 929/2014privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014 – 2020
 • HG 583/2015pentru aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III),
 • Legea nr. 227/2015– Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (prevederile cu privire la domeniul cercetare-dezvoltare),
 • pentru aprobarea normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal;
 • privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si /sau de dezvoltare tehnologica (Scutirea de impozit pentru personal din activitati CDI).

Concursul constain parcurgerea a doua etape, astfel:

 • a) selectia dosarelor:  maximum doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor;
 • b) interviul: va avea loc in ziua urmatoare afisarii rezultatului selectiei dosarelor, in situatia in care nu exista contestatii. In situatia in care exista contestatii, interviul va avea loc in maximum doua zile de la raspunsul dat contestatarilor.

Selectia dosarelor:

Dosarele depuse de candidati vor fi analizate de catre membrii comisiei de selectie in vederea indeplinirii conditiilor de participare in termen de o zi.

Vor fi selectate pentru interviu doar dosarele care intrunesc minimum de 11 puncte.

Rezultatul selectiei dosarelor va fi afisat la sediul autoritatii.

Eventualele contestatii pot fi depuse in termen de o zi de la afisarea rezultatului selectiei dosarelor iar raspunsul in maximum o zi.

Interviul va consta in discutii pe baza bibliografiei afisate, punctajul maxim care poate fi obtinut in urma interviului este de 10 puncte.

Va fi selectat pentru angajare candidatul care va obtine cele mai multe puncte.

Rezultatul analizei dosarului si al interviului va fi stabilit prin calificativul „admis” sau „respins”.

Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selectie, la camera 214, etaj II, ANCSI, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, luni – joi intre orele 10.00-16.00, vineri intre orele 9,00 – 13.

Relatii suplimentare se pot obtine accesand pagina oficialawww.research.ro, la sediul ANCSI din Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, telefon 021.318.3062, e-mail: roxana.ionita@ancs.ro.