INCSMPS organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale cu timp parţial de „Expert național validare metodologie” , in cadrul proiectului SIPOCA27

INCSMPS organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale cu timp parţial de „Expert național validare metodologie” , in cadrul proiectului SIPOCA27

ANUNT
INCSMPS organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unor posturi contractuale cu timp parţial de „Expert național validare metodologie” , in cadrul proiectului SIPOCA27
Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, in conditiile prevazute de art. 1851 din Codul civil (Legea 287/2009 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru urmatoarele posturi:
15 posturi contractuale cu timp parțial – „Expert național validare metodologie” stabilite pentru realizarea de activitati în cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitații Administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”;

I. Condiții Generale:
„Expert național validare metodologie”, pentru ocuparea unui post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, respectiv:
a) are cetăţenia română sau cetăţenie din alte state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Candidatii care nu respectă aceste criterii nu vor fi considerati admisi pentru declansarea etapelor din procedura.

II. Dosarul de concurs al candidaților pentru postul de „Expert național validare metodologie”, trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concursul deselecție, Anexa nr.1
 • Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate,
 • Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome.
 • Copiile diplomelor de studii și a altor documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, cu mențiunea ”APT PENTRU POST”
 • Curriculum vitae în format Europass, cf. Anexa nr.2, datat și semnat
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, Anexa nr.3
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI, Anexa nr.4.
  Candidatii declarati admisi in urma concursului vor prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar in xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.
  Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție, pana la data de 15 septembrie 2017, inclusiv, INCSMPS, Str. Povernei nr. 6 – 8, sector 1, București, luni – joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13,00.

III. Condiții specifice pentru:
„Expert național validare metodologie”, pentru validarea metodologiei de evaluare impact in cadrul activitatii A 1.1.2. – Testarea și validarea metodologiilor de evaluare de impact pe cele 4 domenii de specializare inteligentă (1.bioenonomie, 2.tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, 3. Energie, mediu și schimbări climatice și 4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate), pe domeniul de prioritate publică Sănătate, și pe instrumente de finanțare – – 15 posturi (15 zile in luna octombrie):

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (constituie avantaj studiile și diplomele de masterat [1] sau doctorat), (1 punct + 1 punct + 2 puncte);
 • vechime în muncă de minim 10 ani, într-o entitate parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, (2 puncte) – cadru didactic universitar/cercetător științific gra. II sai grad I;
 • experiență în utilizarea și/sau dezvoltarea cadrului legal în vigoare din domeniul CDI si a documentelor programatice din domeniul CDI (in principal SNCDI);
 • experiență în utilizarea și/sau dezvoltarea de metode / metodologii pentru evaluarea de impact a politicilor de CDI asupra competitivității, demonstrata prin coordonarea sau participarea la elaborarea de proiecte care sa contina activitati similare cerintei, si/sau prin publicatii (5 puncte);
 • constituie un avantaj experiența ca membru al unei comisii de evaluare de specialitate sau participarea la evaluarea de proiecte CDI (3 puncte);
 • bune abilități de comunicare în limba romana si limba engleză, (1 punct);
  Total max. 15 puncte

IV. Atribuții generale
Canditatii pentru posturile de „Expert național validare metodologie” vor desfășura următoarele activități:

 • analizează metodologia de evaluare de impact pe domeniul de specializare inteligentă și apreciază dacă se încadrează în liniile metodologice similare la nivel european, dacă este corespunzătoare contextului național, precum si măsura în care răspunde cerințelor de evaluare de impact;
 • identifică puncte tari și puncte slabe în elaborarea si redactarea studiului privind metodologia de evaluare de impact pe domeniul de specializare inteligentă;
 • formuleaza observatii si aprecieri cu privire la metodologia analizata si elaboreza Raportul de validare.

V. Concursul constă în parcurgerea a două etape, astfel:
a) selecţia dosarelor: maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
b) interviul: va avea loc în ziua următoare afișării rezultatului selecției dosarelor, în situația în care nu există contestații.
În situația în care există contestații, interviul va avea loc în maximum două zile de la răspunsul dat contestatarilor.

VI. Bibliografie:
OG 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările si completările ulterioare;
HG 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020;
HG 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III);

VII. Selecția dosarelor:
– Dosarele depuse de candidați vor fi analizate de către membrii comisiei de selecție, pentru verificarea îndeplinirea condițiilor de participare, în termen de o zi de la data limita de depunere.
– Vor fi selectate pentru interviu numai dosarele care întrunesc minimum de 10 puncte.
– Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la sediul INCSMPS si pe site www.incsmps.ro
– Eventualele contestații pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului afisat, iar răspunsul la acestea va fi comunicat în maximum o zi.
– Interviul va consta în discuții cu privire la metodologiile de evaluare, precum si referitor la bibliografia afișata
– In cadrul interviului se va constata daca participantul are capacitate deplină de exerciţiu; punctajul maxim obținut în urma interviului este de 10 puncte.
– Va fi selectat pentru angajare candidatul care va obține cele mai multe puncte.
– Rezultatul general al analizei dosarului și al interviului va fi stabilit prin calificativul „admis” sau „respins”.

VIII. Calendarul celor doua etape de concurs: – a) selecţia dosarelor: 15 – 19 septembrie 2017; – b) interviul: 21 si 22 septembrie 2017, in intervalul orar 10 -14.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul INCSMPS din strada Povernei, nr. 6 – 8, Sector 1, Bucuresti, Cod postal 010643, personal, prin e-mail office@incsmps.ro, sau posta, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe site www.incsmps.ro; https://www.euraxess.gov.ro/ , luni – joi între orele 10.00-16.00, vineri între orele 9,00 – 13.00 PÂNĂ LA DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2017, INCLUSIV

Relații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială www.incsmps.ro, la sediul INCSMPS, Str. Povernei nr. 6 – 8, sector 1, București, telefon 021.312.4069, fax: 0213117595; e-mail: office@incsmps.ro.

[1] Conform Legii 1/2011, Art. 153(2), Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.