Legislatie

Ordinul MCI nr. 350 din 30 mai 2019 privind aprobarea Registrului Naţional al Experţilor pentru certificarea/expertizarea activităţii de cercetare-dezvoltare

 

Ordinul MFE nr. 1284 din 8 august 2016 privind procedura competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

 

Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice

 

H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI,  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

 

Regulamentul  delegat (UE) nr. 480/2014 AL COMISIEI, din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

 

Regulamentul (UE) nr.1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

 

Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 AL COMISIEI, din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 AL COMISIEI, din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autorită­țile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare

 

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 AL COMISIEI, din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor

 

Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020 – (HG 929/2014)

 

Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2007 – 2014 (PNCDI II) – (HG 475/2007)

 

Norme metodologice privind programele, proiectele și acțiunile cuprinse în PNCDI – (HG 1265/2004)

 

Modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare – (HG 1244/2012)

 

Ordonanţa Guvernului 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 

Organizarea și funcționarea MCI – (HG 13/2017)

 

Incadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică – (Ordinul 4947_899_2018 _1840_906/2016)

 

Facilitate fiscală pentru activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare experimentală – (OUG 32/2016)

 

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal – (Ordinul 1056-4435 /2016)

 

Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat – (HG 134/2011)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.